Algemene voorwaarden Bike-Elba MTB adventures 2023

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN van Bike-Elba MTB Adventures 2023

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al onze activiteiten:

 • Veiligheid staat bij ons voorop en wij spreken u aan op onveilig gedrag.
 • Door gebruik te maken van onze diensten verplicht u zich om de instructies van de gids/instructeur in het belang van uw veiligheid ten allen tijde op te volgen.
 • Wij maken er nooit een wedstrijd van, maar houden er een voor iedereen te volgen tempo op na. Er wordt gewacht op de achterblijvers. Wij verwachten hetzelfde gedrag van de deelnemers.
 • De klant verklaart dat hij/zij tijdens het gebruik van onze diensten niet onder invloed is van enig middel zoals alcohol, drugs of medicatie die zijn lichamelijke gesteldheid kunnen beïnvloeden.
 • De klant verklaart dat hij/zij geen last heeft van cardiologische problemen, enige ziekte of zwangerschap die negatief beïnvloed kan worden door verhoogde inspanning tijdens de tochten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan protheses, brillen, contactlenzen die tijdens de tochten optreden. De klant accepteert schade ontstaan door de activiteit.
 • De klant is op de hoogte en accepteert dat de activiteiten mogelijk een verhoogd risico met zich mee brengen.
 • Zowel het bedrijf Bike-Elba als ook de gidsen/instructeurs kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijk of enig ander letsel aan deelnemers opgelopen tijdens deelname aan onze activiteiten.
 • U blijft verantwoordelijk voor u eigen veiligheid en dient hiernaar te handelen.
 • De klant/huurder is verantwoordelijk voor schade toegebracht aan zijn/haar (huur)fiets en zijn/haar goederen.
 • Indien er schade optreedt aan de huurfiets door toedoen van de gebruiker (valpartijen, frame of wielenschade, fout schakelen, gebroken ketting, defecte banden) zullen wij aan u het bedrag factureren om de fiets na de schade in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.
 • Wij vragen bij de boeking van MTB arrangementen een aanbetaling van 20 % van de arrangementsprijs. Indien deze aanbetaling voldaan is kan de boeking als definitief worden beschouwd.
 • Bij afzeggingen binnen 7 dagen van de vertrekdatum of no show zien wij ons genoodzaakt om de volledige som van het arrangement in rekening te brengen.
 • Indien het arrangement niet door kan gaan vanwege wettelijke beperkingen ( Corona) dan restitueren wij altijd de totale aanbetaling en ontvangt u een voucher voor de aanbetaling van de accommodatie.

Indien u met ons op pad gaat betekent dit dat kennis hebt genomen van de voorwaarden en U ook akkoord bent met de punten genoemd in de voorwaarden.

Privacy verklaring Bike-Elba MTB Adventures

Bike-Elba MTB Adventures, gevestigd aan Aan de Dorekoel 49 6336 WB Hulsberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bike-elba.com

info@bike-elba.com

Aan de Dorekoel 49 6336 WB Hulsberg

+31(06)20617844

Jos Thewissen is de Functionaris gegevensbescherming van Bike-Elba. Hij is te bereiken via info@bike-elba.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Bike-Elba verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heuvelland-mtb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bike-Elba verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Wij bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en afspraken te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bike-Elba neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.  (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen) Bike-Elba maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bike-Elba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens: Naam, E mail en telefoonnummer. Bewaartermijn van deze gegevens, 2 jaar na afhandeling van onze opdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bike-Elba verstrekt uitsluitend namen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bike-Elba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bike-Elba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@heuvelland-mtb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bike-Elba wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bike-Elba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@bike-elba.com